תנאי השימוש באתר לוח 1

הרישום והשימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להירשם ו/או להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה.

כללי
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות אתר "לוח 1"   (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.

תוכן ומידע המתפרסם באתר
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

באתר מופיעות פרסומות מגוונות. חלק ניכר מהן הוא באחריות המפרסם ואתר "לוח 1"   משמש כפלטפורמה פרסומית בלבד. הקלקה על הפרסומות מובילות לאתר או לדף המפרסם ו"לוח 1" לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מובילים הפרסומות או הקישורים.

הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה.

הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

הנהלת האתר אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו . כמו כן אין הנהלת האתר אחראית לתגובות על המידע הנ"ל באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, הנהלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.


הגבלת אחריות
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים ו/או המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

מודגש בזאת כי הנהלת האתר אינה אחראית על בעלי המקצוע ובעלי העסקים שיופנו ללקוח בהתאם לבקשתו. ההתקשרות מול בעל העסק היא באחריותו הבלעדית של המבקש. הנהלת האתר לא נוקטת ולא תנקוט כל עמדה ביחס להתקשרות בין המבקש לבין בעל המקצוע. תפקיד הנהלת האתר הוא להפנות בעלי מקצוע למבקשים ותוא לא.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

הנהלת האתר עושה את כל המאמצים על מנת להגן על שרתי האתר מפני פורצים והאקרים למיניהם. מאידך, ההתגוננות היא בעירבון מוגבל ואין כל אפשרות להבטיח הגנה מושלמת. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמשים עקב פריצה לאתר ולו גם לדקות ספורות.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

שינויים באתר והפסקות שירות
הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור האתר
הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

זכויות יוצרים
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

שימוש בעוגיות (Cookies)
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. כמו כן החל מ 12.10.08 המערכת שומרת את כתובת ה IP בעת כניסה ו/או רישום לאתר.
ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לוותר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

רישום עסקים במאגר הנתונים של לוח1
הרישום באתר נתון לשיפוטם הבלעדי של בעלי האתר. לבעלי האתר הזכות להציג או למחוק כל עסק באתר ללא הסברים.

• הינך מודע/ת ומסכים/מה שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לפרסם כל פעילות מסחרית ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאתר וללא קביעת התמורה הכספית והמיקום לכך והיה ותפר הוראה זו אזי האתר יהיה זכאי אוטומטית וללא צורך בהוכחת נזק לפיצוי מוסכם בסך 10.000 ש"ח וכן בנוסף לכל תביעה כספית ו/או נזיקית נגד המפרסם ו/או שולחו ו/או מי מטעמו.
•. אין להעלות במזיד כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious) Applications ) וכיו"ב. עבירה מסוג זה תגרום להגשת תלונה מידית למחלקת עברות מחשב במשטרת תל אביב.
 
התיישנות
המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

שמירת פרטיות
על מנת לשלוח בקשה להצעת מחיר יש למסור מספר נתונים על מנת לשייך את הבקשה לקטגוריה המתאימה. הנתונים שימולאו בעת  יישמרו במאגר הנתונים המאובטח של האתר.
הנהלת האתר רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים.
בשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת האתר לעשות זאת.
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 – הנך זכאי לעיין בעצמך במידע שהצטבר עליך במאגר הנתונים. כמו כן הנך רשאי לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר.
הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

דיוור אלקטרוני
עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
חתימה על תקנון זה מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל עימה נרשמת לאתר על ידי החברה.

בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל "לוח 1"   בכתב באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה והנהלת "לוח 1"   תקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ותודיעך בכתב כי היא עשתה כן.

אם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהנהלת "לוח 1"  תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו אולם מידע המצוי בידי "לוח 1"   והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

בכל מקרה, בכל הודעה, הודעת מערכת או הודעה פרסומית, הנהלת הפורטל מתחייבת כי תציב קישור להורדה מיידית מרשימת התפוצה.

הצהרה:
אנו מצהירים בזאת כי קראנו את תנאי השימוש ב"לוח 1"   ואת תנאי התקנון ומסכימים בזאת לתנאי שימוש אלו.